PM

Read more
  • October 18, 2021
  • 0

R = Responsible: Người/bộ phận chịu trách nhiệm đầu mối triển khai. A = Accountable: Người sẽ chịu trách nhiệm phê duyệt cái dự án, kế hoạch đó....